Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.


Základní škola
Bohemia

 

Zápis do 1.třídy

 

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY školního roku 2019/2020 proběhl  1.dubna 2019 od 15 do 18 hod.

Budouci třídní učitelka: Mgr. Veronika Pospíchalová

tel.: 469 622 009


VÝSLEDKY ZÁPISU pro školní rok 2019/2020

max.  počet bodů 100, min. počet bodů k přijetí 75

Rozhodnutí o přijetí - ke stažení.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno a bude součástí spisu dítěte ve škole.  V písemné podobě nebude předáno, můžete požádat o vydání  jeho stejnopisu.

Tabulka zveřejněna: 3. 4. 2019


Kapacita přijetí je maximálně 16 žáků/ malý kolektiv

Na adrese: ZŠ Palackého třída 47, Chrudim

K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a přineste:

  • RODNÝ LIST ŽÁKA
  • OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce
  • KARTIČKA POJIŠTĚNCE budoucího prvňáčka

Jde-li dítě do školy ,,o rok dříve" - doporučení z pedagogicko - psychologické poradny (dovrší 6let v rozmezí září - prosinec)

Jde-li dítě do školy ,,o rok dříve" - posudek od odborného lékaře (dovrší 6let další rok)

Pokud je dítě po odkladu školní docházky - doložit prosím rozhodnutí o odkladu
 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Žádost o přijetí dítěte - dokument ke stažení - ŽÁDOST

Žádost můžete přinést vyplněnou k zápisu nebo si ji vyplníte na místě.

Každé dítě dostane při zápisu registrační číslo. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy a na hlavních dveřích budovy školy.  Rozhodnutí o přijetí dětí se rodičům nevydávají, zůstávají uložená ve škole. Pokud si rodič rozhodnutí vyžádá, dostane jeho opis.

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a požádá písemně o odklad školní docházky. Požadované dokumenty předloží zákonný zástupce již při zápisu. O odkladu viz. níže, konec strany.

 

PŘEDŠKOLÁK BY MĚL

Vyslovovat všechny hlásky.

Správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem.

Pracovat samostatně v kolektivu ostatních dětí.

U zadaného úkolu vydržet aspoň čtvrt hodiny a být schopen práci dokončit.

Mít číselnou představu do pěti.

Pojmenovat základní barvy.

Pojmenovat základní geometrické tvary.

Samostatně se obléci.

Znát zásady slušného chování – pozdravit, poděkovat, požádat o něco.

Dokázat pozorně poslouchat pohádku, vyprávění a jednoduše reprodukovat text popř. odpovědět na otázky.

Vědět trochu z oblasti života lidí, zvířat i rostlin.

Znát pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpředu, vzadu Umět vyprávět pohádku.

Splnit drobné úkoly, kterými je pověřeno (namalovat obrázek, vystřihnout obrázek).

Základní dovednosti

Prvňáček musí znát své jméno, příjmení, bydliště, datum narození a základní údaje o ostatních členech rodiny. Umí barvy, počítat do deseti, najít rozdíly na obrázku, chápe pojmy více/méně, větší/menší, hodně/málo, zná dny v týdnu a roční období, pojmenuje věci denní potřeby, rozezná základní tvary a další.
Bez problémů by měl rozeznat levou a pravou stranu, orientovat se, co je vpředu, nahoře, dole, na straně, pod, nad.
Samozřejmostí je zvládnutí a dodržování hygienických pravidel, oblékání, zapínání knoflíků i zipu, zavazování tkaniček, jedení příborem a udržování pořádku ve věcech.

Motorika

Dítě by mělo zvládat základní pohybové dovednosti – práce s míčem (chytit a hodit), běžet na určitou vzdálenost, zdolat překážky, udržet rovnováhu (přejít lavičku, skákat po jedné noze,…), skákat přes švihadlo a podobně.
Od předškoláka se očekává, že bude umět správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, ruka musí být uvolněná, bez silného tlaku. To je velmi důležité pro zvládnutí psaní. Významné je i správné sezení. Kresba školáka by měla odpovídat jeho věku, kreslí postavu se správným počtem rukou, nohou, prstů, včetně detailů na obličeji.
Pracuje s nůžkami, umí vystřihnout jednoduché tvary.

Řeč a vyjadřování

Předpokládá se, že prvňáček správně vyslovuje hlásky, umí se soustředit a naslouchat. Zároveň by měl být schopen reprodukovat to, co slyšel, vyprávět své zážitky, recitovat básničku (respektive být schopen se jí naučit nazpaměť). Měl by mluvit v souvislých větách a zřetelně.
Také by měl zvládnout slabikování (například s pomocí vytleskávání), poznat první a poslední hlásku ve slově.

Komunikace a vztahy

Musí umět komunikovat s dospělými, znát a dodržovat základní pravidla slušného chování (pozdrav, poděkování, požádání), podřídit se pokynům autorit, splnit lehké úkoly.
Mělo by být schopno navazovat kontakt s ostatními dětmi, hrát kolektivní hry, pracovat v týmu, ale i samostatně mezi ostatními. Slušné chování.

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1. Základní informace

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte. 

3. Jaké jsou podmínky a postup

O odklad žádají zákonní zástupci u ředitele základní školy.

Zákonný zástupce musí s dítětem navštívit školské poradenské zařízení a odborného lékaře. Na základě těchto doporučení podá zákonný zástupce písemnou žádost o odklad povinné školní docházky dítěte řediteli základní školy.

Odklad se řeší s ředitelem základní školy, ve které je dítě zapsáno k plnění povinné školní docházky.

4. Doklady potřebné pro odklad povinné školní docházky  je třeba přinést s sebou k zápisu:

Žádost o odklad.  KE STAŽENÍ 

Posouzení odborného lékaře (dětského) nebo klinického psychologa.

Posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).

Odklad povinné školní docházky stanovuje § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon).

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

O odkladu rozhodne ředitel školy.

Mgr. Martin Slezáček - Ředitel školy
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »


MLÉKO DO ŠKOL

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 622 009, 469 630 249
sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Základní škola Bohemia s.r.o.

Youtube YouTube: Základní škola Bohemia s.r.o.

Skype: sportovniskola

Adresa

Adresa školy:
Palackého třída 47
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 13:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »
 

Naši partneři:

        rodina Tetřevova