Zápis do 1. třídy šk. roku 2024/2025

 

Proběhl ve středu 3. dubna 2024 

Budoucí třídní učitelka 1. A: Mgr. Kristýna Opler

Od 15:00 do 18:00 hodin, dle objednávacího systému.

Budova školy: Palackého třída 47, 537 01 Chrudim.

 

ROZHODNUTÍ NALEZNETE NÍŽE

 

Co potřebuji k zápisu

– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (možno vyplnit na místě) Odkaz

– rodný list dítěte

– kartičku pojišťovny dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce 

– rozhodnutí o odkladu v případě dítěte, které v loňském roce mělo odklad povinné školní docházky

– v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2024/2025 je potřeba doporučení PPP a odborného (dětského) lékaře a žádost o odklad povinné školní docházky Odkaz

Věk dítěte

6 let k 31. 8. 2024 

– dítě narozené od 1. září do 31. srpna 2018

– dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

5 let k 31. 8. 2024

– pokud je dítě přiměřeně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření

1. dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024 zákonný zástupce doloží 1 vyjádření:

      – vyjádření školského poradenského zařízení PPP nebo SPC

2. dosáhne-li dítě věku 6 let do 30. 6. 2024 zákonný zástupce doloží 2 vyjádření:

      – vyjádření školského poradenského zařízení PPP nebo SPC 

      – vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

Organizace zápisu

– osobní účast dítěte a zákonného zástupce ve škole

Motivační část zápisu

– cílem motivační části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se nemusí obávat

– paní učitelka hravou formou sleduje dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat (komunikativnost, kvalitu projevu, způsob držení tužky, barvy, základní geometrické tvary, zvířátka apod. v délce maximálně 15 minut)

– paní učitelka orientačně posoudí školní zralost, rodičům případně poskytne radu jak rozvíjet některé dovednosti dítěte

Formální část

– k zápisu přicházejí zákonní zástupci s dítětem v určený den a v objednaném čase

– zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas), kartičku pojišťovny dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněné potřebné tiskopisy – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

– zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte

Kritéria pro zápis 2024/2025

Základní škola Bohemia nepatří mezi spádové školy, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující a přijímání dětí proběhne na základě výsledku přijímacího řízení. Přijímací řízení je zaměřeno na orientační posouzení připravenosti dítěte na vzdělávání podle ŠVP ZŠ Bohemia v oblasti sociálních, komunikativních a dalších dovedností rozvíjených v předškolním vzdělávání.

Ve školním roce 2024/2025 škola přijímá maximálně 16 dětí (jedna první třída).

Ředitel školy stanovil pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 tato kritéria:

Na základě bodového hodnocení posuzovaných dovedností (celkem 100 bodů) bude sestaveno pořadí uchazečů, přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, bude jejich pořadí stanoveno losováním, které provede komise ve složení vedení ZŠ, zástupce zřizovatele a člen školské rady. Termín případného losování je stanoven na 5. 4. 2024.

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

zveřejněno 20. 2. 2024

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

– v pátek 5. 4. 2024 bude na webových stránkách školy a na hlavních dveřích budovy školy vyvěšen seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí

– rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

– rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole

– pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis

Tabulka rozhodnutí:  

zveřejněno dne:  5. 4. 2024 v 7:40 hod.

Rozhodnutí - ke stažení ZDE

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte

– v pátek 5. 4. 2024 bude na webových stránkách školy a na hlavních dveřích budovy školy vyvěšen seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí

– zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě 15 dnů, která běží od následující dne po doručení - vyřizuje se přes ředitele školy

– je-li povolen dítěti odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

Odklad povinné školní docházky

– zákonný zástupce dítěte požádá písemně o odklad povinné školní docházky:

      – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky - ke stažení

– zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu dvě doporučující posouzení:

      – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

      – odborného lékaře nebo klinického psychologa

– nedoloží-li zákonný zástupce doporučující posouzení společně se žádostí, je nutné tyto posudky dodat do 30. dubna 2024

– rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

– pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

Co by mělo dítě k zápisu umět?

Desatero prvňáčka (přehled základních dovedností před vstupem do základní školy) je dostupné na tomto odkazu.

 

Více informací u zástupkyně Mgr. Věry Průchové na e-mailu: pruchova.vera@bohemia.chrudim.cz

 

Balíček zdarma pro prvňáčky

První školní den čeká na žáky na lavici balíček pracovních sešitů a pomůcek zdarma.

  

 


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  zakladniskola@bohemia.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim