Zápis do 1. třídy šk. roku 2022/2023

 

Termín zápisu: 4. 4. 2022

 

Budoucí třídní učitelka 1.A: Mgr. Veronika Kelnerová 

15:00 hodin – 18:00 hodin 

budova B Palackého třída 47, 537 01, Chrudim

 


 

Volná kapacita pro 1. třídu školního roku 2021/2022

 

Více informací u Mgr.Věry Průchové na e-mailu: pruchova.vera@bohemia.chrudim.cz


Věk dítěte
 

6 let k 31. 8. 2022 

– dítě narozené od 1. září do 31. srpna 2016

– dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

5 let k 31. 8. 2022

– pokud je dítě přiměřeně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření

1. dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2022 zákonný zástupce doloží 1 vyjádření:

      – vyjádření školského poradenského zařízení PPP nebo SPC

2. dosáhne-li dítě věku 6 let do 30. 6. 2022 zákonný zástupce doloží 2 vyjádření:

      – vyjádření školského poradenského zařízení PPP nebo SPC 

      – vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

 

Co potřebuji k zápisu

– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (možno vyplnit na místě) Odkaz

– rodný list dítěte

– kartičku pojišťovny dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce 

– rozhodnutí o odkladu v případě dítěte, které v loňském roce mělo odklad povinné školní docházky

– v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023 je potřeba doporučení PPP a odborného (dětského) lékaře a žádost o odklad povinné školní docházky Odkaz

 

Možnosti podání žádosti

– do datové schránky školy – ID: prw4463

– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

– poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

– osobním podáním ve škole (po předchozím objednání)

 

Organizace zápisu

bude pro školní rok 2022/2023 upřesněno dle vydaných pokynů MŠMT

 

Motivační část zápisu

tato část se uskutečnila v rámci dnů otevřených dveří a zápisů nanečisto

– cílem motivační části zápisu je nalákat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se nemusí obávat

– paní učitelka hravou formou sleduje dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat (komunikativnost, kvalitu projevu, způsob držení tužky, barvy, základní geometrické tvary, zvířátka apod. v délce maximálně 20 minut)

– paní učitelka orientačně posoudí školní zralost, rodičům případně poskytne radu jak rozvíjet některé dovednosti dítěte

 

Formální část

– k zápisu přicházejí zákonní zástupci v určený den a v objednaném čase, dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně (vzhledem k epidemiologické situaci účast nedoporučujeme)

– zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas), kartičku pojišťovny dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněné potřebné tiskopisy – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

– zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte

– pokud se dítě nezúčastnilo motivační části zápisu v rámci zápisů nanečisto, doporučujeme jeho účast společně se zákonnými zástupci

 

Kritéria přijetí

Abychom mohli všem žákům Základní školy Bohemia poskytnout vzdělání v souladu s PRIORITAMI ŠKOLY, při převisu zájemců do 1. třídy ve škole Bohemia se rozhodujeme zejména podle následujících kritérií (jsou přijímány přednostně děti splňující dané kritérium):

 

1. posilování SOUROZENECKÝCH VAZEB

– přednostně jsou přijímány děti, které mají na škole studujícího sourozence

2. soulad zákonných zástupců se VZDĚLÁVACÍ KONCEPCÍ ŠKOLY

– v případě volné kapacity jsou přijímány další děti, které přijdou k zápisu a jejichž zákonní zástupci jsou v souladu s koncepcí vzdělávání školy

      – rodiče navštívili školu a vědí, jak se v ní didakticky pracuje

      – rodiče absolvovali rozhovor s vedením školy

      – přednostně jsou přijímány děti, kterým bylo na Základní škole Bohemia uděleno rozhodnutí o odkladu školní docházky pro rok 2020/2021 o jeden rok 

3. LOSOVÁNÍ

– v případě volné kapacity jsou přijímány další děti na základě losování, které proběhne ve středu 21. 4. 2021. Do losování budou zařazeny všechny přihlášky doručené do půlnoci 6. 4 2021 nebo do půlnoci 20. 4. 2021 (u těch, kteří nemohli přihlášku předat kvůli karanténě). Losování bude probíhat do naplnění kapacity třídy.

Kapacita třídy je 16 žáků.

 

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

– dne 21. dubna 2021 bude na webových stránkách školy a na hlavních dveřích budovy školy vyvěšen seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí

– rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

– rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole

– pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis

 

 

Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte

– dne 21. dubna 2021 bude na webových stránkách školy a na hlavních dveřích budovy školy vyvěšen seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí

– rozhodnutí o nepřijetí vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů a doručí zákonnému zástupci do vlastních rukou

– zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě 15 dnů, která běží od následující dne po doručení

– je-li povolen dítěti odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

 

Odklad povinné školní docházky

– zákonný zástupce dítěte požádá písemně o odklad povinné školní docházky:

      – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky - ke stažení

– zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu dvě doporučující posouzení:

      – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

      – odborného lékaře nebo klinického psychologa

– nedoloží-li zákonný zástupce doporučující posouzení společně se žádostí, je nutné tyto posudky dodat do 30. dubna 2022

– rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

– pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

 

Co by mělo dítě k zápisu umět?

Desatero prvňáčka (přehled základních dovedností před vstupem do základní školy) je dostupné na tomto odkazu.

 

Balíček zdarma pro prvňáčky

První školní den čeká na žáky na lavici balíček pracovních sešitů a pomůcek zdarma.

 

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. 1. 2022 (ST)

23. 2. 2022 (ST) + zápis nanečisto

Vždy od 15 do 18 hod.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ŠK. ROKU 2022/2023

4. 4. 2022 od 15 do 18 hod.

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim