Školská rada

 

Ředitel školy (ve školách, které nejsou zřízeny krajem, státem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele dle § 167 odst. 1, 2 ) zřizuje školskou radu a stanovil počet členů školské rady na čtyři.

 

Členové školské rady:

Ing. Tereza Kropáčková – zástupce zřizovatele

Ing. Veronika Nevšímalová – zástupce pedagogických pracovníků, předsedkyně ŠR

Bc. Pavla Berto – zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků základní školy

Jitka Vávrová– zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků střední školy

 

Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

V případě předčasného ukončení činnosti ve školské radě některého z členů budou na toto místo vypsány volby obdobným způsobem, jak je uvedeno výše. Členové rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání školské rady, a místopředsedu, který předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje. Činnost školské rady se řídí Jednacím řádem.

Školská rada

a/ se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c/ schvaluje školní řád, ve středních školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve středních školách,

e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f/ projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


"Vždycky je důvod jít do školy."

(Sklepapán)

 

BLÍŽÍCÍ SE AKCE

6. 10. 2022 Dýňobraní na zahradě školy

Ředitelské volno 24. 10. a 25. 10. 2022

Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2022

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim