Školní poradenství

 

Výchovné a kariérové poradenství          

Ing. Veronika Nevšímalová

konzultační hodiny: úterý 12:30 – 15:50 hodin

email: nevsimalova.veronika@bohemia.chrudim.cz  

 

Výchovný poradce zajišťuje zejména:

– kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací

– péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, nadaní žáci …)

– péči o integrované žáky se zdravotním postižením

– zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence

– poskytování informací žákům a jejich zákonným zástupcům o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu

– shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení

– vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

 

Školní metodik primární prevence

Mgr. Věra Průchová

konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí e-mailové, telefonické domluvě

email: pruchova.vera@bohemia.chrudim.cz

 

Metodik prevence zajišťuje zejména:

Metodické a koordinační činnosti

– koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

– koordinace a podílení se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

– metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence

– koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů

– koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců

– koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti

– shromažďování odborných zpráv poradenských zařízení v rámci prevence

– vedení písemných záznamů činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti

– zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy

– prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

– vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů

 

Poradenské činnosti

– vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování

– poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

– spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd

– příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování

 

 

V rámci prevence naše škola spolupracuje s těmito institucemi:

Okresní metodik prevence – Mgr. František Krampota

SVP Archa Chrudim – poruchy komunikace, SORAD, šikana

Pedagogicko-psychologická poradna v Chrudimi, Pardubicích a Ústí nad Orlicí

Centrum pro rodinu Pardubice

Šance pro tebe Chrudim

Amalthea Chrudim

Policie ČR

Městská Policie

Městským úřadem Chrudim, oddělením kurátorské činnosti a oddělením sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, odbor školství, prevence kriminality

 

Důležité odkazy a kontakty:

 

Odkazy na webové stránky zabývající se tematikou prevence:

 

 


"Vždycky je důvod jít do školy."

(Sklepapán)

 

BLÍŽÍCÍ SE AKCE

6. 10. 2022 Dýňobraní na zahradě školy

Ředitelské volno 24. 10. a 25. 10. 2022

Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2022

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim